Veiligheid

Positief schoolklimaat en veiligheid

Onze focus ligt op een positief schoolklimaat, waarin sociale veiligheid een belangrijke rol inneemt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en in de groep, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te zijn wie je bent en je verder te kunnen ontwikkelen en groeien. De sociale veiligheid borgen en bevorderen wij middels een schoolbrede aanpak. In alle groepen besteden we aandacht aan het creëren van een positieve groepssfeer, waarbij kinderen respectvol met elkaar omgaan.

Op Al Qalam wordt gewerkt met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Daarnaast richten we ons op een positief klimaat binnen de gehele school middels positieve gedragsregels. Dit zijn schoolafspraken, al dan niet gemaakt door leerlingen, waar iedereen op school verantwoordelijk voor is. Hiermee zorgen wij voor onszelf, de ander en onze omgeving. De eerste helft van het jaar worden deze gedragsregels systematisch geïntroduceerd. Daarna worden gedragsregels herhaald indien nodig blijkt.

Gedragsafspraken

Op onze school hebben we met elkaar afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Al Qalam voor iedereen een fijne en veilige school is en blijft. Deze afspraken bespreken we regelmatig met de kinderen; in voorkomende gevallen zullen we kinderen er op aanspreken. Naast de gedragsafspraken waarbij we aangeven hoe we met elkaar willen omgaan, zijn er ook regels die iedere leerkracht met de eigen groep maakt. Deze regels gelden in de groep en zorgen ervoor dat de groep het fijn heeft met elkaar.

Anti-pestprotocol

De leerlingen op Al Qalam geven aan dat het leefklimaat op school en in de groep goed is. Ze voelen zich aanvaard en hun welbevinden en zelfvertrouwen zijn goed. Als school vinden we dit erg belangrijk. Daarom meten we jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8. We gaan ook in gesprek met de leerlingen over de uitkomsten van de onderzoeken: welke tips hebben zij voor ons? Mocht een kind desondanks een vervelende ervaring hebben in het kader van veiligheid en/of pesten, dan vinden we het belangrijk dat zij terecht kunnen bij mensen op school. In eerste instantie bij de eigen leerkracht, maar ook bij onze vertrouwenspersonen veiligheid. Deze vertrouwenspersonen stellen zich aan het begin van het schooljaar aan alle kinderen voor.

Al Qalam heeft een schoolveiligheidsplan. Ons beleid in het kader van het tegengaan en aanpakken van pestgedrag is vastgelegd in het anti-pestprotocol. Dit kunt u vinden op de website. We hebben twee anti-pest-coördinatoren en vier aanspreekpunten veiligheid aangesteld. De aanspreekpunten zijn verantwoordelijk voor het opvangen van de (ouders van de) gepeste leerling. Samen brengen ze de situatie in kaart en de mogelijke acties gericht op het oplossen van de pestsituatie. De coördinatoren en de aanspreekpunten fungeren als klankbord voor collega's die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan. Afgelopen jaren zijn de aanspreekpunten gemiddeld 4 keer per jaar in actie gekomen. In alle gevallen is de situatie direct opgepakt en in een korte tijd opgelost.

Ongewenst gedrag

Uitgangspunt bij aanspreken op ongewenst gedrag is vooral het kind ervan doordringen dat zijn of haar gedrag niet acceptabel is, met de bedoeling dit positief te beïnvloeden. Als een kind in woord of gedrag handelt in strijd met ons gezamenlijke streven naar een fijne en veilige school, zal het kind daarop aangesproken worden. In eerste instantie zal dit altijd gebeuren door de leerkracht die dit constateert, eventueel samen met de groepsleerkracht van het kind. Bij ernstig en/of regelmatig wangedrag zal de directie betrokken worden. In het uiterste geval kan overgegaan worden tot schorsing en/of verwijdering.

Verkeersveiligheid

We proberen het gebied rondom de school zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen. Dit kan niet zonder uw medewerking, als verkeersdeelnemer en als voorbeeld voor uw kind.

Leest u hier het volledige veiligheidsbeleid van Al Qalam