Huiswerk

In alle groepen krijgen de leerlingen structureel huiswerk. Het doel hiervan is:
• Zelfstandig leren.
• Geconcentreerd leren werken.
• Leren plannen van het huiswerk.
• Wennen aan het fenomeen "huiswerk" ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Uitgangspunt is dat de leerlingen het huiswerk zo zelfstandig mogelijk maken en vooral verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen in deze.

Huiswerk in de groepen 1 en 2
De leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen geen huiswerk mee. De ouders worden aan het begin van het schooljaar geinformeerd over de manier waarop zij hun kind(eren) kunnen ondersteunen bij het aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Daarbij kan gedacht worden aan het (interactief) voorlezen, het oefenen van taal- en rekenbegrippen ed. Ook krijgen alle leerlingen een account voor het programma Logo-3000 zodat de woorden thuis samen met de ouders geoefend kunnen worden.

Huiswerk in de groepen 3 en 4
De kinderen nemen elke maandag hun gemaakte huiswerk mee naar school. De leerkracht kijkt dit na en geeft waar nodig de kinderen feedback. De lesstof waar het huiswerk uit bestaat is in de klas al aangeboden. De kinderen moeten dit redelijk zelfstandig kunnen maken.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze hun huiswerk over de week heen verdelen en dat hun gemaakte werk en verzorgd uitziet als het weer wordt ingeleverd.
-Woordenschat (woordjes die aangeboden zijn in de taalmethode)
-Een werkblad rekenen
-Een werkblad taal/spelling

Als het huiswerk 3x niet in orde is, wordt er gebeld met ouders. Tevens krijgen de kinderen ook een beoordeling op het rapport voor hun huiswerkhouding

Huiswerk groepen 5 t/m 8
De kinderen krijgen elke maandag huiswerk mee en moeten dit de week erna op maandag weer gemaakt mee naar school nemen. Afhankelijk van het huiswerk wordt dit door de leerlingen of de leerkracht nagekeken. De leerkracht bespreekt het huiswerk altijd na. Van de kinderen wordt verwacht dat ze hun huiswerk serieus maken en dat het werk er verzorgd uitziet als het weer wordt ingeleverd.
Van ouders wordt verwacht dat zij helpen bij het plannen, herinneren aan huiswerk en het overhoren van leerwerk. Het maakwerk moeten de kinderen alleen kunnen doen. Ouders kunnen wel controleren of de kinderen het gemaakt hebben en dan bekijken hoe de kinderen het gemaakt hebben.

-Wekelijks: Taal, rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
-Eens in de maand: Geschiedenis, natuur en techniek, aardrijkskunde en woordjes Engels.

Wanneer kinderen binnen een rapportperiode hun huiswerk vergeten zijn krijgen ze de eerste keer een waarschuwing, bij de tweede keer worden ouders op de hoogte gebracht d.m.v. telefonisch contact.

Naar aanleiding van de kind- en oudergesprekken kan het zijn dat kinderen die daar behoefte aan hebben gaan differentiëren. Zo kan het zijn dat er extra werkbladen voor klokken of spelling mee naar huis worden gegeven. Dit is vooral voor kinderen die moeite met bepaalde onderdelen hebben. Ook kan het zijn dat toetsresultaten aanleiding geeft tot gedifferentieerd huiswerk omdat kinderen uitvallen op een bepaald onderdeel en extra in oefening nodig hebben. Tevens is het zo dat een leerkracht tijdens methodegebonden lessen kan opmerken dat er kinderen moeite hebben met een bepaald onderdeel en dan beslist om ze wat extra te laten oefenen. Met kinderen die in de klas moeilijker meekomen, wordt soms afgesproken dat ze minder huiswerk hoeven te maken.
Hiervan wordt een notitie in Parnassys gemaakt. Zodra een kind een aparte leerlijn volgt wordt het huiswerk op het kunnen van het kind aangepast.

In groep 5 houden de kinderen een boekbespreking. Dit bereiden ze thuis voor. De bespreking wordt ondersteund door een powerpointpresentatie. In de groepen 5 stimuleren we de kinderen om een agenda aan te schaffen. Vanaf groep 6 moeten de kinderen een agenda aanschaffen en wordt het gebruik ervan ingeoefend en gecontroleerd.

Vanaf de groep 6 bereiden de kinderen ook spreekbeurten en boekbesprekingen voor. Tevens leren ze in groep 6 een werkstuk maken. In groep 7 leveren de kinderen twee werkstukken in en in groep 8 drie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt aan ouders en kinderen. Werkstukken en spreekbeurten worden volgens een vast format beoordeeld.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee om extra te oefenen met onderdelen die veel kinderen lastig vinden. Dit zijn:

Werkwoorden 
Begrijpend lezen
Informatieverwerking/studievaardigheden
Redactiesommen rekenen
Breuken
Metriekstelsel
Zinsontleden
Woordenschat

Verder krijgen de kinderen wekelijks leerwerk. Zowel van de zaakvakken als van Engels. Dit wordt getoetst. Zodra een leerling op een eigen leerlijn zit wordt het huiswerk van deze leerling ook aangepast op het niveau en onderdeel waar de leerling mee bezig is.

In groep 6 krijgen de kinderen minimaal vier bladen huiswerk om te maken op. In groep 7 worden dit er minimaal vijf en in groep 8 zijn dit minimaal zes werkbladen.

In groep 7 en 8 wordt er met de kinderen geoefend op het maken van boekverslagen. Zij krijgen van de leerkracht een rooster met data waarop zij een boekverslag moeten inleveren. Dit is vooral om de kinderen bewust te maken dat zij moeten blijven lezen, voorbereiding op het voortgezet onderwijs en om hen te leren hoe ze verslagen moeten maken. De verslagen worden door de leerkrachten nagelezen en voorzien van feedback.